2014/10/26

Ampliació de la pròrroga de les llicències d'obres

Des del passat 5 d’agost es pot ampliar la pròrroga de les llicències d'obres introduïda per la Llei 3/2012. 
Així, la pròrroga que fins ara arribava al 31 de desembre de 2014, s’amplia fins al 31 de desembre de 2015.
Es pot consultar a la Disposició final segona de la Llei 9/2014, del 31/7, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Disposició final Segona. Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, per tal d’adequar-lo als requeriments establerts per aquesta llei en matèria de seguretat industrial, que resta redactat de la manera següent: 

"3. El termini de la pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016 per als establiments industrials, i el 31 de desembre de 2015 per a la resta d’edificacions, sens perjudici dels controls de seguretat industrial a què estiguin sotmeses aquestes edificacions." 

Poden optar a sol·licitar aquesta pròrroga els titulars i en les condicions següents: 
Llei 3/2012
Disposició Transitòria Primera 
Pròrroga de les llicències atorgades d'acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d'edificació i d'habitatge
 1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies següents:
a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament. 
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b. 
 2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.