Legislació

CATALANA

-Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatges de protecció oficial  i de noves modalitats  d'allotjament en règim de lloguer  

-Llei 12/2017 de l'arquitectura

-Llei 19/2015 d'incorpotació de la propietat temporal i de la propietat compartida al Codi Civil de Catalunya

-Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs local de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

-Llei 14/2015 de l'impost sobre els habitatges buits i modificació de la Llei d'urbanisme

-Decret 67/2015 d'Inspecció Tècnica d'Edificis

-Decret Llei 1/2005, de mesures extraordinàries i urgents per a  mobilització dels habitatges    provinents de processos d'execució hipotecàries

-Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg i activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes medures

-Llei 13/2014 d'accessibilitat

-Llei 9/2014 de la Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

-Decret 75/2014 del Pla pel al dret a l'habitatge

-Decret 64/2014 Reglament de protecció de la legalitat urbanística

-RD 235/2013 Procediment bàsic de certificació energètica d'edificis

-Text Refós de la Llei d'Urbanisme (amb les modificacions de la Llei 3/2012)

-Decret d'establiments turístics i habitatges d'ús turístic (Decret 159/2012)

-Decret condicions mínimes d'habitabilitat (Decret 141/2012)

-Decret Inspecció Tècnica d'edificis (Decret 187/2010)

-Llei del Dret a l'Habitatge 18//2007 (text consolidat)

-Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme (text consolidat març 2023)

-Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (text consolidat)


ESTATAL

-Codigo Técnico de la Edificación

-Ley 13/2015 Reforma de la ley Hipotecaria y del texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario

-RDL 7/2015 Text refòs de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (text consolidat)