2015/07/23

Llei 14/2015 Impost habitatges buits i modificació Llei Urbanisme

Avui 23 de juliol, s'ha publicat al DOGC la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, en la que entre d'altres es regula:

-Un impost que grava l'incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent.

-Es modifica l'apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, pel que fa a les pròrroga de les llicències atorgades d'acord amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i urbanisme, allargant-se el termini fins el 31 de desembre de 2016.