Serveis

-Projectes de reforma / rehabilitació / reforç / reparació
-Projectes d'enderroc
-Projectes de legalització
-Projectes de instal.lació d'ascensors
-Projecte de canvis d'ús
-Coordinacions de seguretat i salut
-Estudis de seguretat i salut
-Plans d'Autoprotecció (Tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya)
-Treballs de parcel.lació de finques / divisió horitzontal d'edificis
-Informes / peritatges / dictàmens / certificats
-Direccions d'execució d'obra
-Llibre de l'edifici
-Manual d'ús i manteniment
-Gestió de l'obra (project manager)
-Control de qualitat
-Amidaments / aixecament de plànols