2012/02/20

Modificació de la Llei del Dret a l'Habitatge

Amb la recent aprovada Llei 9/2011 de Promoció de l'activitat econòmica (Lleis Òmnibus) s'han modificat articles de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge. Els canvis són aquests:

 • S'elimina el lloguer forçós, que obligava a llogar els pisos desocupats en zones amb una elevada demanda residencial, incrementant així la seguretat jurídica dels propietaris d'habitatges.
 • Es flexibilitzen les condicions per optar a un habitatge protegit per adaptar-se a un mercat canviant: ja no calen ingressos mínims per l'opció de lloguer, s'obre l'opció a tenir un segon habitatge en casos concrets, i es permetrà als propietaris d'habitatge protegit comprar un segon habitatge en un termini de 5 anys.
 • Es flexibilitza el termini de protecció dels habitatges, en funció dels ajuts percebuts i l'origen del sòl on s'hagin edificat. Aquest canvi permet una major adaptació a l'actual moment i, fins i tot, a les necessitats acreditades d'aquesta tipologia d'habitatge. Mentre no s'aprovi el Decret que ho regula, el termini de qualificació és de 30 anys.
 • Els promotors seran els responsables d'adjudicar habitatges protegits de compra, sota criteris de publicitat i transparència. Els habitatges protegits de lloguer seguiran adjudicant-se mitjançant el Registre de sol·licitants d'habitatge protegit.
 • S'introdueixen canvis en la cèdula d'habitabilitat, tot tornant al concepte de mínims d'habitabilitat. Actualment, ja s'està tramitant la modificació del Decret d'habitabilitat per fer-lo més simple i flexible, donant més confiança als professionals i als empresaris que han de dissenyar els nous habitatges al nostre país. En aquest àmbit, també es pretén afavorir la transmissió d'habitatges, sense que es rebaixin les garanties dels consumidors. S'exonera la cèdula d'habitabilitat en els casos de transmissió en què l'ús no sigui d'habitatge, per exemple, rehabilitació o enderrocament.
 • Es regulen els contractes de propietat compartida, entesa com una formula d'accés i de promoció d'habitatges protegits intermèdia entre el lloguer i la propietat. Aquesta tipologia ha de permetre facilitar l'accés a l'habitatge de la ciutadania i la viabilitat de les promocions.
 • Es faciliten els tràmits per a la primera ocupació: s'elimina la llicència urbanística de la primera ocupació i en els habitatges protegits no caldrà la cèdula d'habitabilitat per a la contractació de serveis i subministraments, serà suficient amb la qualificació definitiva.
 • Es suavitza l'obligació de disposar d'ascensor a edificis plurifamiliars de nova construcció.
 • Els ajuntaments amb plans urbanístics aprovats tindran preferència amb la Generalitat quan es disposi de recursos econòmics.
 • S'elimina l'obligació de reserva urbanística en sòl urbà destinat a protecció oficial, adequant-la a la necessitat real de cada municipi.
 • Es suprimeix l'informe preceptiu de la Generalitat sobre les possibles afeccions del planejament urbanístic sobre l'ús residencial.
 • Les àrees amb forta demanda d'habitatges hauran de disposar d'un parc d'habitatges del 15% destinats a polítiques socials en un termini de 20 anys (segons les circumstàncies de cada municipi).
 • Es crea una nova categoria d'habitatges anomenada 'habitatges amb activitats econòmiques' i es regularan d'acord amb la normativa sectorial corresponent.

2012/02/10

Propostes per millorar el nostre habitatge

Si el seu edifici es va construir abans de la dècada del vuitanta,molt probablement es va construir sense cap tipus d’aïllament tèrmic. Aproximadament un 80% del parc d’edificis és susceptible de rehabilitar-se amb
criteris d’eficiència energètica.
Aquest és un dels problemes més habitual als edificis, la seva poca o nul·la capacitat aïllant, la qual cosa provoca unes pèssimes condicions de confort i el malbaratament de la calefacció.
És per això que una de les accions més rentables que podem realitzar al nostre edifici és incorporar un aïllament tèrmic i substituir les finestres i balconeres. Millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una reducció, en molts casos de fins a un 50%, de la despesa en calefacció.
Actualment el mercat ofereix multitud de productes i sistemes per incorporar un aïllament tèrmic a un edifici existent. Podem aïllar per l’exterior de l’edifici, per l’interior de l’habitatge i, si existeix, per injecció d’escuma dins la cambra d’aire de la façana. Els materials es troben en forma de plaques, mantes o escumes.
Per tal de reduir les despeses en fer aquets tipus d’intervencions és recomanable aprofitar que s’han de fer obres de rehabilitació a la façana o la coberta. Retalla el cost total, en gran part provocats per la instal·lació d’una bastida i la ma d’obra.