2015/05/05

Nou decret inspecció tècnica d'edificis 2015

El Govern ha aprovat el Decret que regula el foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i el Llibre de l’edifici, que serà obligatori per als propietaris d’edificis d’habitatges. Entre d’altres, la nova normativa regula el manual de l’habitatge, que proporciona al propietari i al llogater informació detallada sobre l’estat de l’immoble per planificar les revisions i evitar possibles deficiències de futur. També garanteix que es posarà en coneixement de la Generalitat el contingut del totes les inspeccions que es realitzin. El decret aprovat substitueix l’anterior, de 2010, que tenia mancances sobre el tipus de deficiències que s’establien per als habitatges, el lliurament dels certificats d’aptitud i la necessitat d’informar la Generalitat sobre les inspeccions fetes.
Aquest decret entra en vigor el 27 de maig de 2015.
El nou decret permetrà:
-       Dotar els propietaris d’edificis d’uns informes tècnics sobre l’estat de l’immoble que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a adoptar acords i provisions de fons per a les obres de rehabilitació.
-       Evitar possibles defectes de l’edifici en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació.
-       Només en casos molt extrems, quan hi hagi un risc real per a la seguretat de les persones, denegar el certificat d’aptitud, d’acord amb la nova tipologia de deficiències que estableix el decret.
La norma estableix quin ha de ser el contingut de l’Informe de la ITE, els terminis en què s’ha de passar, la qualificació de les deficiències i els òrgans competents per atorgar els certificat d’aptitud de l’edifici, que són l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que hagin aprovat programes o ordenances locals referent al tema.
Terminis per passar la ITE: en funció de l’antiguitat i la tipologia de l’edifici
Antiguitat edifici plurifamiliar
Termini per passar la inspecció ITE
Entre 1951 i 1960
Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971
Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat
Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.
Antiguitat edifici unifamiliar
Termini per passar inspecció ITE
Anteriors a 1900
Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930
Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950
Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960
Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975
Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat
Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent.
Tipologia de deficiències
El decret vigent fins ara només podia qualificar l’edifici amb deficiències “greus” o “lleus”. La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per possibilitar un major detall.
-       Molt greus. Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata
-       Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.
-       Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.
-       Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.
Certificat d’aptitud de l’edifici i vigència
-       De 10 anys si l’edifici no presenta deficiències o si són lleus.
-       De 6 anys, amb caràcter provisional, si l’edifici presenta deficiències importants. Cal fer una revisió als 2 i 4 anys per comprovar que no han empitjorat les condicions o acreditar que ja s’han realitzat les obres de reparació.
-       De 3 anys, amb caràcter cautelar si l’edifici presenta deficiències greus o molt greus. Caldrà una revisió mínima cada 12 mesos per acreditar que no han empitjorat les condicions o que ja s’han realitzat les obres de reparació.
-       Es denegarà el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici presenti deficiències greus o molt greus i no s’hagin adoptat les mesures cautelars per evitar el risc per a persones i béns.
Programa de Rehabilitació
Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat.