2014/11/04

Publicada la nova Llei d'Accessibilitat

El 4 de novembre de 2014 s'ha publicat al DOGC la Llei 12/2014 d'accessibilitat

La llei s’estructura en vuit títols, vuit disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

- El títol I recull les disposicions generals, referides a l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i els conceptes generals, l’especificació dels quals resulta imprescindible per a garantir una interpretació adequada de la Llei i per a salvaguardar el principi de seguretat jurídica.

- El títol II fa referència a les competències de les administracions públiques en matèria d’accessibilitat, i atorga a l’Administració de la Generalitat la capacitat última per a emprendre les actuacions reglamentàries de control, de foment i de difusió necessàries per a aconseguir fer efectives unes condicions d’accessibilitat adequades, sens perjudici de les competències de l’Administració local.

- El títol III estableix els requisits i les condicions necessaris per a aconseguir un entorn global accessible.Aquest títol s’estructura en nou capítols, en funció dels diferents àmbits d’actuació: el territori, l’edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis, la comunicació, les activitats culturals, esportives i de lleure, el manteniment de l’accessibilitat i els plans d’accessibilitat.Cada un d’aquests capítols defineix els conceptes generals, determina les mesures que s’han d’aplicar, que afecten tant les noves actuacions com els entorns existents, per a aconseguir-ne l’adequació progressiva, i remet al desplegament normatiu per a la definició concreta de requeriments i paràmetres tècnics exigibles en cada situació. El darrer capítol regula l’elaboració, els continguts, el seguiment, l’execució i l’actualització dels plans d’accessibilitat, declarats obligatoris per la Llei 20/1991, que han de permetre que les administracions públiques diagnostiquin i identifiquin les actuacions necessàries per a assolir les condicions d’accessibilitat determinades per la nova legislació.

- El títol IV regula aspectes relatius a la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, com ara les persones beneficiàries, les competències de les administracions, les condicions d’ús i la definició d’ús fraudulent.

- El títol V estableix les mesures de foment, de gestió i d’intervenció administrativa, i determina els recursos peral finançament d’actuacions destinades a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de les barreres existents.Amb aquest mateix objectiu, es dota les administracions de procediments per a facilitar i impulsar l’execució d’actuacions de supressió de barreres existents en edificis d’habitatges en què resideixin persones amb discapacitat que ho requereixin, i es defineixen també les mesures per a facilitar l’autorització d’actuacions de supressió de barreres en edificis existents en els casos en què les úniques solucions possibles no s’ajusten a algun paràmetre urbanístic.
Finalment, aquest títol determina les accions de difusió que ha de dur a terme el departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat, regula les campanyes informatives i educatives i fomenta la inclusió del coneixement de l’accessibilitat en els plans d’estudis.

- El títol VI regula les mesures de control imprescindibles per a garantir l’aplicació correcta de la normativa d’accessibilitat, i fixa els procediments perquè es puguin acceptar solucions alternatives a les que estableix la norma en casos degudament justificats.

- El títol VII estableix el règim d’infraccions i sancions. Classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, regula les sancions, determina les quanties mínima i màxima corresponents a les infraccions i estableix els criteris per a la graduació de les sancions, i també la possibilitat d’imposar-ne d’accessòries. També regula altres aspectes com els subjectes responsables, les persones interessades en el procediment, la instrucció, els òrgans competents per a incoar i resoldre els expedients, la publicitat de les resolucions sancionadores, la prescripció de les infraccions i les sancions, la destinació de les sancions i el deure de col·laboració.

- El títol VIII defineix el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat com a òrgan de participació externa i de consulta en què es troben representats els diversos sectors socials implicats en les actuacions en matèria d’accessibilitat, i n’estableix la composició i les funcions.

Per mitjà de les disposicions addicionals, la Llei estableix mesures i terminis per a garantir l’assoliment dels plans d’accessibilitat en un període de temps raonable; atribueix la funció inspectora en matèria d’accessibilitat a l’òrgan competent en aquesta matèria i al personal inspector en matèria de serveis socials; fa referència a la comunicació de dades personals; reconeix la vigència del règim sancionador de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència, i regula la substitució del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques, creat per la Llei 20/1991, del 25 de novembre, que és substituït pel Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat regulat pel títolVIII de la llei present.
Les disposicions transitòries regulen les condicions d’aplicació i adaptació de la normativa d’accessibilitat vigent mentre no s’aprovi la normativa de desplegament de la llei present.
La disposició derogatòria deroga expressament, entre altra normativa, la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
La disposició final primera modifica la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, per a adaptar el règim d’autorització administrativa dels serveis socials a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 
La modificació normativa manté el règim d’autorització, però també introdueix el règim de comunicació prèvia en determinats supòsits, que no resulta incompatible amb l’obligació de garantir el compliment dels requisits de qualitat que han de tenir els serveis socials.
Les restants disposicions finals contenen manaments explícits relatius al desenvolupament, l’aplicació i l’entrada en vigor de la Llei.

En definitiva, aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

2014/10/26

Ampliació de la pròrroga de les llicències d'obres

Des del passat 5 d’agost es pot ampliar la pròrroga de les llicències d'obres introduïda per la Llei 3/2012. 
Així, la pròrroga que fins ara arribava al 31 de desembre de 2014, s’amplia fins al 31 de desembre de 2015.
Es pot consultar a la Disposició final segona de la Llei 9/2014, del 31/7, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Disposició final Segona. Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, per tal d’adequar-lo als requeriments establerts per aquesta llei en matèria de seguretat industrial, que resta redactat de la manera següent: 

"3. El termini de la pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016 per als establiments industrials, i el 31 de desembre de 2015 per a la resta d’edificacions, sens perjudici dels controls de seguretat industrial a què estiguin sotmeses aquestes edificacions." 

Poden optar a sol·licitar aquesta pròrroga els titulars i en les condicions següents: 
Llei 3/2012
Disposició Transitòria Primera 
Pròrroga de les llicències atorgades d'acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d'edificació i d'habitatge
 1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies següents:
a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció. 
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament. 
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b. 
 2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.

2014/09/01

Ajuts a la rehabilitació d'edificis


2017

-Ajuts Generalitat de Catalunya 2017 -Ajuts Consorci habitstge de Barcelona 2017

2016

-Convocatòria ajuts Consorci de l'Habitatge Barcelona 2016 (DOGC 29.02.2016)

-Consorci habitatge de barcelona

2015

Generalitat de Catalunya
Del 1 de setembre al 15 d'octubre, es poden sol·licitar subvencions per a rehabilitar edificis d'habitatges construits i acabats abans de 1981.

Ajuntament de Barcelona

Les cases unifamiliars també tindran que passar la Inspecció Tècnica d'Edificis


Segons el projecte de nou decret que regularà la inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)que es troba en exposició pública des del 7 d'agost, la inspecció també afectarà als habitatges unifamiliars, ja que fins ara no la tenien que passar. Els habitatges que tinguin vigents la cèdula d'habitabilitat no hauran de passar-la fins que aquesta caduqui.

2014/04/30

Habitatge unifamiliar aïllat a Teià

Habitatge Unifamiliar Aïllat a Teià (Maresme)
2014/03/09

Certificats energètics a Sentmenat

La setmana passada l'ICAEN (Institut Català d'Energia) ha posat a disposició de tothom el registre de certificats energètics dels habitatges, que des del 1 de juny de 2013 és obligatori per als habitatges existents, ja que pels nous ja ho era des del 2007.
En aquest registre podem veure que fins el 2 de febrer a Sentmenat s'han realitzat 107 certificats amb els següents resultats en funció de les emissions de CO2/m2 any:

No trobem cap A ni cap B. La classificació més habitual és la E.
La lletra A representa menys emissions i la G la que produeix més emissions.

Aquestes dades són similars a la mitjana catalana, que s'analitzen a l'informe dels 100.000 primers certificats emesos a Catalunya.