2023/03/25

Modificacions llei urbanisme – vigència 18.03.2023

El 17 de març de 2023 s'ha publicat al DOGC la Llei 3/2023 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, on el seu art. 80 estableix nombroses modificacions al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, vigents des del 18.03.2023. 

Entre els aspectes a destacar d’aquesta modificació del TRLUC trobem els següents:

 • En primer lloc, s’afegeix una lletra c)  a l’apartat 1 de l’article 9 bis del TRLUC. Aquesta addició té per objecte contemplar un nou supòsit en què es permet la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics, sense necessitat de modificar el planejament urbanístic:

«c) En sòl no urbanitzable, als espais de terreny situats en un radi de cinquanta metres al voltant de la construcció, quan les instal·lacions es destinin a reduir-ne la demanda energètica».

 • Es modifica l’apartat 4 de l’article 9 bis i s’elimina la referència que fins ara es feia a la incompatibilitat amb les normes urbanístiques. En conseqüència, les normes d’aplicació directa previstes a aquest article només no seran aplicables quan siguin incompatibles amb les normes de protecció del patrimoni cultural.
   
 • S’afegeix una lletra d) a l’apartat 3 de l’article 47 del TRLUC per permetre en sòl no urbanitzable (amb els requisits fixats pels articles 50, 50 bis i 51):

«d) Reconstruir i rehabilitar construccions agroforestals que siguin de l'any 1956 o anteriors».

 • Sobre la possibilitat de reutilitzar les construccions esmentades a l’apartat 3 de l’article 47 TRLUC, l’article 80.5 modifica l’apartat 3 ter de l’article 47 que resta redactat de la manera següent:

«3 ter. No obstant el que estableix l'apartat 3, les construccions esmentades es poden reutilitzar per destinar-les a altres usos diferents sempre que s'acrediti que la finca en qüestió disposa d'un pla de gestió forestal o de finca aprovat i que n'acrediti l'execució d'acord amb la planificació que hi consta».

 • L’article 80.7 de la llei d’acompanyament afegeix una lletra, la h, a l'apartat 6 de l'article 47 del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

«h) Excepcionalment, les instal·lacions de producció d'electricitat mitjançant fonts renovables destinades a l'autoconsum amb l'objectiu de donar servei a activitats legalment implantades emplaçades en sectors limítrofs al sòl no urbanitzable i en els quals aquestes instal·lacions no puguin ésser construïdes, sia per insuficiència o per esgotament de l'espai disponible dins el sector».

Per tant, en sòl no urbanitzable es podran admetre noves construccions en aquest supòsit excepcional vinculat a les instal·lacions de producció d’electricitat mitjançant fonts renovables destinades a l’autoconsum.

 • Es modifica l’apartat 6 bis de l’article 47 del TRLUC pel que fa a la presumpció de destí a l’ús familiar de les noves construccions o la reutilització de les ja existents i es dona la següent nova redacció:
   
 • 6 bis. A l'efecte de la lletra b de l'apartat 6, es presumeix que les noves construccions o la reutilització de les existents per a destinar-les a l'ús d'habitatge familiar estan directament i justificadament associades a una explotació rústica quan concorrin les circumstàncies següents:

a) Que el nou habitatge familiar se situï en un municipi rural amb una població inferior a cinc mil habitants.

b) Que la persona promotora de l'habitatge familiar sigui un descendent de la persona titular d'una explotació rústica familiar situada al municipi.

»c) Que la dita persona promotora treballi en l'explotació o n'obtingui rendiments.

»d) Que aquesta presumpció no s'hagi aplicat anteriorment amb relació a la mateixa explotació>>.
 

 • També s’afegeix un apartat, el 5, a l’article 50 bis del TRLUC en relació a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i les cases rurals en sòl no urbanitzable:

«5. En la reconstrucció i rehabilitació de les masies i les cases rurals de la lletra a de l'apartat 3 de l'article 47 es poden modificar els elements arquitectònics originals, sempre que no es desvirtuïn les raons de la catalogació d'aquestes construccions, d'acord amb les condicions següents:

»a) En construccions catalogades per raons ambientals, paisatgístiques o socials, s'hi poden fer intervencions sempre que siguin degudament motivades en el projecte.

»b) En construccions catalogades per raons arquitectòniques o històriques, únicament s'hi poden admetre les intervencions mínimes i imprescindibles que siguin necessàries per a destinar la construcció a un ús admès, les quals han d'ésser degudament motivades en el projecte».

 • L’apartat 11 d’aquest article 80 afegeix una nova lletra  g) a l’apartat 3 de l’article 53 del TRLUC per admetre com a usos provisionals les «instal·lacions de generació d'energia basades en fonts renovables». També es modifica la redacció de l’apartat 5 del mateix article 53 pel que fa a l’autorització com a obres provisionals vinculades als usos provisionals, que queda redactat de la següent manera:

«5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals a què fa referència l'apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistents.

»Aquestes obres han d'ésser les mínimes necessàries per a desenvolupar l'ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la legislació sectorial. La naturalesa de les obres provisionals de nova planta no ha de dificultar la restitució dels terrenys a llur estat original»

 • Es modifica l’apartat 1 de l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i a partir d’ara l’aprovació inicial i definitiva dels plans directors urbanístics correspondran a la  Comissió de Territori de Catalunya (la redacció anterior d’aquest apartat atorgava la competència a “la comissió territorial d'urbanisme competent” excepte en aquells supòsits en què l'àmbit territorial del pla afecti més d'una comissió, que llavors la competència corresponia a la Comissió de Territori de Catalunya).
   
 • Es modifica l'apartat 3 bis de l'article 188 del text refós de la Llei d'Urbanisme en relació a l’informe d’idoneïtat tècnic que els municipis poden exigir en el marc del procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques, amb aquesta modificació es fixa amb claredat el règim previst per l’emissió d’aquests informes.
   
 • S’afegeix una altra Disposició Addicional, la Vint-i-quatrena, al text refós de la Llei d'urbanisme, pel que fa a la densitat de l'ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció pública, amb el text següent:

«Vint-i-quatrena. Densitat de l'ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció pública.

 • 1. En sòl urbà consolidat, el sòl qualificat d'habitatge de protecció pública d'acord amb les necessitats socials, el nombre màxim d'habitatges que es pot construir en una determinada parcel·la és el que resulti de dividir el sostre edificable per la ràtio de setanta metres quadrats. La ràtio que estableix el paràgraf anterior és aplicable respecte als habitatges de protecció pública. Amb relació als habitatges de renda lliure, la densitat es calcula d'acord amb les previsions del planejament urbanístic del municipi.

En cas que en una mateixa edificació es prevegi la destinació parcial a habitatges de protecció pública, la densitat d'aquests es calcula d'acord amb el que s'ha establert anteriorment; mentre que, per a la part de la promoció destinada a habitatge de renda lliure, són aplicables les previsions del planejament urbanístic del municipi.

El càlcul de la densitat de l'ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció pública en els termes establerts en aquesta disposició ha de quedar reflectit en la llicència corresponent.

2. En sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, respecte als habitatges de protecció pública, s'aplica el que estableix el primer paràgraf de l'apartat 1 en la part proporcional de sostre que li correspongui. Amb relació als habitatges de renda lliure, el nombre d'habitatges es calcula aplicant la densitat bruta, prevista pel planejament urbanístic del municipi en el sòl proporcional del sector, al percentatge de sostre de renda lliure.

El càlcul de la densitat de l'ús residencial en el sostre destinat a habitatge de protecció pública en els termes establerts per aquesta disposició ha de quedar reflectit en el planejament derivat corresponent.

En ambdós casos s'ha de justificar l'aplicació de la ràtio de setanta metres quadrats a les polítiques d'habitatge recollides en el planejament urbanístic del municipi i a les característiques dels col·lectius als quals s'adrecen els habitatges de protecció pública».

 • S’afegeix una altra Disposició Addicional, la Vint-i-Cinquena, en relació als sistemes de depuració i sanejament a les urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics. Aquesta nova D.A. estableix que en les urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2009, <<la depuració i el sanejament de les aigües residuals domèstiques es pot dur a terme mitjançant llur connexió a xarxes públiques properes o, alternativament, mitjançant sistemes autònoms que hauran d'ésser homologats segons les normes tècniques corresponents i que seran de titularitat municipal>>. Segons la mateixa Disposició el cost d’aquests sistemes autònoms és a càrrec de les persones propietàries en els termes establerts en el planejament urbanístic.
 • Per últim, pel que fa a aquestes mesures en l’àmbit de la normativa d’urbanisme, l’article 80.18 crea una nova figura, els Plans urbanístics per a la implantació d'actuacions declarades d'interès general superior (v. nova Disposició Addicional Vint-i-sisena del TRLUC).