2000/01/01

Obertura d'Activitats

Tramitació de la documentació per a l'obertura d'activitats

-Oficina inmobiliaria (Lleida, 2015)
-Taller mecànic (Vilanova i la Geltrú, 2015)
-Perfumeria (Sentmenat, 2015)
-Botiga de Telefonia Mòbil (Vilanova i la Geltrú, 2014)
-Perruqueria (Sant Pere de Ribes, 2013)
-Despatx d'advocats (Vilanova i la Geltrú, 2011)

Videos

Construcció Torre de la Llibertat - Nova York (2004-2015)


Inspecció Tècnica d'Edificis

- Decret 67/2015, de 5 de maig per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació     delsedificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici

- El govern aprova un nou decret d'inspecció tècnica d'edificis (05/05/2015)

- Preguntes sobre el Decret 187/2010 d'Inspecció Tècnica d'Edificis

- Decret 187/2010 de 23 de Novembre, sobre la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges


Estalvi Energètic

L'energia per a construir més la consumida durant la vida útil dels edificis representa el 40% del total de l'energia consumida a l'UE.
Amb les successives publicacions d'actualització del document bàsic del codi tècnic fent més estricta la transmitància tèrmica màxima de l'envolvent.

CTE 2006

CTE 2013


CTE 2019 (BOE 27/12/2019)

Sentmenat - 10/07/2015

10/07/2015 - Obertura del nou aparcament de vehicles al carrer Caldes
La cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. 
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. 
Les dades que consten a la cèdula són:
- L'adreça i ubicació de l’habitatge 
- La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions 
- Les estances i els espais que componen l’habitatge 
- El llindar màxim d’ocupació
- La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat 
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.


La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Model de Cèdula d'Habitabilitat

Mapes històrics de Sentmenat

Plànol planimètric de 1919


Plànol topogràfic de 1914


Plànol geomètric de 1856

Sentmenat - 21/12/2013

Ja està instal·lada la marquesina de la parada de l'autobús a la nova ubicació, davant de la Plaça de la Vila, després dels treballs de reurbanització del tram est de la vorera de l'Av. Anselm Clavé.
Sentmenat - 26/11/2013

26/11/2013 - Despreniment de part de la cornisa del Centre d'Entitats de Sentmenat que dona a la Plaça de la Vila. Actualment l'edifici estava fora d'ús i com a mesura preventiva ja tenia l'accés al seu perimetre restringit amb tanques provisionals.Sentmenat - 17/11/2013

17/11/2013 - Reobertura del vial d'accés al nucli antic des de Can Vilar, un cop asfaltat