2000/01/01

La cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. 
La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. 
Les dades que consten a la cèdula són:
- L'adreça i ubicació de l’habitatge 
- La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions 
- Les estances i els espais que componen l’habitatge 
- El llindar màxim d’ocupació
- La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat 
A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.


La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Model de Cèdula d'Habitabilitat