2024/04/08

Annex 3d - Codi accessibilitat de Catalunya

ANNEX 3d. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS EDIFICIS EXISTENTS OBJECTE D'INTERVENCIÓ

SECCIÓ A. EDIFICIS I ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLIC

SECCIó B. ZONES COMUNES D'EDIFICIS AMB ÚS D'HABITATGE.

6.Condicions generals
6.1. Criteri d'eficiència
6.2. Criteri d'integritat
6.3. Criteri de prioritat per salvar desnivells petits
a) Per salvar un desnivell de fins a mitja planta, quan les característiques dels espais comuns permeten adoptar solucions diferents, excepte en els casos que especifica l'art. 7 d'aquest annex, s'ha de seguir el criteri de prioritat següent:
a1. S'ha de fer mitjançant una rampa accessible, sembre que sigui possible
a2. S'admet una rampa practicable, amb un pendent longitudinal màxim del 12%, quan no es disposa de prou espai per a la solució a1.
a3. S'admet una plataforma elevadora vertical quan no es disposa de prou espai per construir una rampa amb un pendent màxim del 10% sense efectuar obres estructurals. La plataforma ha de tenir un itinerari alternatiu no mecànic, mitjançant escales amb una amplada mínima de 0.80 m o superior quan es requereixi per garantir l'evacuació d'acord amb el nombre d'ocupants
a4. S'admet una plataforma elevadora inclinada quan no es disposa de prou espai per construir una rampa amb un pendent màxim del 10% ni una plataforma elevadora vertical a l'interior de l'edifici sense efectuar obres estructurals. En la posició de repòs la plataforma no pot obstaculitzar l'amplada mínima de l'itinerari d'evacuació.

b) No s'estableix cap criteri de prioritat i correspon a la comunitat acordar la solució que consideri més adient en les situacions següents:
b1. Quan s'ha d'escollir entre una rampa amb un pendent entre el 10% i el 12% i una plataforma elevadora.
b2. Quan s'ha d'escollir entre una plataforma elevadora vertical que s'ha d'ubicar a l'aire lliure i una plataforma elevadora inclinada que es pot ubicar a l'interior de l'edifici o a cobert.

c) Excepcionalment, es pot admetre una solució menys prioritària quan es justifica que la solució conrrespondria d'acord am els criteris exposats genera un perjudici desproporcionat respecte a alguna entitat. En aquest cas, el posicionament de les persones amb discapacitat que resideixen a l'edifici, els motius que justifiquen descartar la solució prioritària i la solució acordada han de quedar recollits en l'acta de la reunió i la documentació del projecte, si n'hi ha, ha de fer referència a aquesta acta.

7.Accés a l'edifici
7.1. Edifici sense planta soterrani
Quan correspongui suprimir un desnivell entre la via pública i l'interior de l'edifici, tant si aquest està reculat com si està amb alineació de vial, s'ha de seguir el criteri de prioritat que exposa l'apartat 6.3, amb l'excepció següent:
Si la solució prioritària comporta que tots o una part dels habitatges tinguin l'accés sense barreres per una entrada secundària, es pot admetre la solució per l'entrada principal, encara que no sigui la prioritària, si té l'aprovació majoritària de les persones titulars afectades per aquesta decisió.
7.2. Edifici amb planta soterrani i reculat respecte al vial
Quan correspongui suprimir un desnivell entre la via pública i l'interior del edifici s'ha de seguir el criteri de prioritat que exposa l'apartat 6.3 d'aquesta secció, amb les excepcions següents:
a) Si a causa del desnivell que s'ha de salvar l'espai exterior és insuficient per ubicar- hi una rampa practicable i aquesta ha de continuar per l'interior de l'edifici i afectar el forjat de la planta soterrani, no s'aplica cap criteri de prioritat.
b) Quan la solució prioritària comporta que tots o una part dels habitatges tinguin l'accés sense barreres per una entrada secundària, es pot admetre la solució per l'entrada principal encara que no sigui la prioritària si té l'aprovació majoritària de les persones titulars afectades per aquesta decisió.
7.3. Edifici amb planta soterrani i alineació a vial
No s'aplica el criteri de prioritat que exposa l'art. 6.3 d'aquesta secció. Les dificultats tècniques i la importància de reduir les afectacions estructurals, quan s'ha de suprimir un desnivell entre la via pública i l'interior de l'edifici, justifiquen i permeten acceptar qualsevol de les solucions següents:
a) Construcció d'una rampa practicable amb un pendent màxim del 12% i una amplada mínima de 0,90 m
b) Solució de petits desnivells de 5 cm o inferiors mitjançant una pla inclinat amb un pendent no superior al 20%
c) Instal·lació d'una plataforma elevadora vertical o inclinada.
7.4. Graó aïllat al llindar
a) Als edificis amb alineació de vial que tenen un graó al llindar de fins a 12 cm s'admet la construcció d'una rampa amb un pendent de fins al 16% si es justifica que es mantenen les fusteries existents i que l'espai del llindar no permet una rampa amb pendent inferior.
b) La solució que indica el punt anterior no s'admet quan el projecte preveu la modificació de les fusteries existents i es disposa d'espai per endarrerir-ne la posició. Tampoc s'admet quan el desnivell és superior als 12 cm.
7.5. Sistemes d'obertura de la porta d'accés
En cas que algún veí amb mobilitat reduïda ho necessiti i ho sol·liciti, s'ha d'instal·lar un mecaniseme d'obertura automàtica de la porta d'entrada amb comandament a distància quan es produieixi alguna de les situacions següents:
a) Entre la via pública i la porta hi ha una rampa amb pendent entre el 12% i l 16%, construïda de conformitat amb l'apartat 7.4 anterior.
b) La porta no disposa a cada costat d'un espai horitzontal de maniobra d'1,2 m de diàmetre, lliure de l'escombratge de la fulla. L'espai horitzontal de maniobra es pot superposar parcialment amb una rampa, sempre que la porta estigui just al seu extrem, tingui una longitud màxima de 50 cm i un pendent no superior al 12%.
c) La porta té una força d'obertura superior a 65 N.
d) La porta disposa d'una molla o mecanisme de tancament automàtic que impedeix que la fulla es quedi quieta en posició d'obertura o semiobertura i obstaculitza el pas amb cadira de rodes, crosses o altres ajuts.
7.6. Exempcions per manca d'efectivitat de l'adequació
Un projecte de reforma dels espais comus pot mantenir graons existents a l'accés d'un edifici d'habitatges quan es justifica que la seva supressió requereix afectacions estructurals i que existeixen altres barreres posteriors, impossibles de suprimir, que impedeixen disposar de recorreguts accessibles practicables fins a cap habitatge.

8.Itinerari entre l'accés o l'ascensor
8.1. Edifici sense planta soterrani
Per suprimir el desnivell entre l'accés a l'edifici i l'accés a l'ascensor a planta baixa s'ha de seguir el criteri de prioritat que exposa l'apartat 6.3 d'aquesta secció.
8.2. Edifici amb planta soterrani
a) Quan la rampa o plataforma elevadora es pot construir de manera superposada sense que afecti a forjats, lloses o altres elements estructurals, s'aplica el criteri de prioritat que exposa l'apartat 6.3 d'aquesta secció.
En cas de la plataforma elevadora vertical, aquesta condició requereix que al replà inferior hi hagi prou espai i que l'alçària lliure permeti una passera fins al nivell superior.
b) Quan la construcció d'una rampa practicable o d'una plataforma elevadora vertical requerixin modificacions estructurals, tal com indica l'apartat 6.3 d'aquesta secció, el criteri de prioritat per salvar desnivells petits no s'aplica i es pot optar, indistintament, per qualsevol d'aquestes solucions o per una plataforma elevadora inclinada, en funció de les necessitats i dificultats tècniques.
8.3. Solucions provisionals

9.Ascensor

9.1.Dimensions mínies de la cabina

9.2.Instal·lació d'un ascensor en un edifici que no en té


9.3.Substitució d'un ascensor existent


9.4.Espai davant les portes d'accés als habitatge


10.Escala
10.1. Amplada mínima


10.2.Graons i replans

10.3. Mesures compensatòries de protecció contra incendis
2024/01/15

Codi Accessibilitat de Catalunya

En data 30.11.2023 s'ha publicat al DOGC el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, que entra en vigor el 29.02.2024, amb els règims transitoris d'aplicació d'acord amb la disposició transitòria.

CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS (art. 1 a 5).

CAPÍTOL 2; ACCESIBILITAT AL TERRITORI
 Secció primera. Disposicions generals (art. 6 a 16).
 Secció segona. Disposicions específiques (art. 17 a 28).      

CAPÍTOL 3: ACCESSIBILITAT A L'EDIFICACIÓ
 Secció Primera. Disposicions general (art. 29 a 39).
 Secció Segona. Edificis de nova construcció 
  Subsecció primera. Edificis i establiments d'ús públic (art. 40 a 50).
  Subsecció segona. Edificis amb ús d'habitatge (art. 51 a 58).
  Subsecció tercera. Edificis d'ús privat diferent d'habitatge (art. 59 a 63).
Secció tercera. Edificis existents
  Subsecció primera. Edificis i establiments d'ús públic (art. 64 a 76).
  Subsecció segona. Edificis amb ús d'habitatge (art. 77 a 84).
  Subsecció tercera. Edificis amb privat diferent d'habitatge (art. 85 a 86).

CAPÍTOL 4: ACCESSIBILITAT ALS MITJANS DE TRANSPORT (art. 87 a 104).

CAPÍTOL 5: ACCESSIBLITAT ALS PRODUCTES (art. 105 a 116).

CAPÍTOL 6: ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS (art. 117 a 138).

CAPÍTOL 7: GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT (art. 139 a 158).  

CAPÍTOL 8; TARGETES D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT (art.159 179).

CAPÍTOL 9: CONSELL PER A LA PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT (art. 180 a 185).

CAPÍTOL 10: CONTROL, INSPECCIÓ I PROCEDIMENT SANCIONADOR (art. 186 a 191).    

CAPÍTOL 11: DISTINTI UDE QUALITAT EN ACCESSIBILITAT (art. 192 a 199).


ANNEXES
ANNEX 1a. Paràmetres de referència antropmètrics i d'interacció
ANNEX 2a. Normes d'accessibilitat al territori
ANNEX 3a. Classificació d'usos i activitats a les edificacions d'ús públic
ANNEX 3b. Condicions que han de complir els edificis de nova construcció
ANNEX 3c. Normes d'accessiblitat a l'edificació
    1.Itineraris
    2.Accesos
    3.Paviments
    4.Rampes
    5.Escales
    6.Ascensors
    7.Plataformes elevadores
    8.Escales mecàniques i rampes mecàniques.
    9.Protecció de desnivells
    10.Portes
    11.Superfícies envidriades
    12.Senyalització i informació
    13.Il·luminació.
    14.Zones de refugi en cas d'emergència.
    15.Serveis higiènics
    16.Vestidors i emprovadors.
    17.Places d'aparcament
    18.Places d'espectadors
    19.Allotjaments
    20.Piscines
    21.Habitatges
        21.1.Habitatge accessible
        21.2.Habitatge practicable

ANNEX 3d. Condicions que han de complir els edifics existents objecte d'intervenció
Secció A.Edificis i establiments d'ús públic.
Secció B.Zones comunes d'edificis amb ús d'habitatge.

ANNEX 3e. Condicions que han de complir els edificis existents amb caràcter general i terminis per assolir-les.

ANNEX 3f. Normes d'accessibilitat a l'edificació per a edificis existents.

ANNEX 4a. Normes d'accessiblitat als mitjans de transport.

ANNEX 4b. Condicions per a la utilització dels escúters de mobilitat en els transport públic.

ANNEX 5a. Normes d'accessibilitat als prodcutes.
Secció A. Productes d'ús públic
Secció B. Elements de la comunicació.

ANNEX 6a. Fitxa de les condicions d'accessiblitat dels establiments.

ANNEX 6b. Terminis per adequae els serveis existents a les condicions establertes.

ANNEX 8a. Targetes d'aparcament

ANNEX GLOSARI