2024/01/15

Codi Accessibilitat de Catalunya

En data 30.11.2023 s'ha publicat al DOGC el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, que entra en vigor el 29.02.2024, amb els règims transitoris d'aplicació d'acord amb la disposició transitòria.

CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS GENERALS (art. 1 a 5).

CAPÍTOL 2; ACCESIBILITAT AL TERRITORI
 Secció primera. Disposicions generals (art. 6 a 16).
 Secció segona. Disposicions específiques (art. 17 a 28).      

CAPÍTOL 3: ACCESSIBILITAT A L'EDIFICACIÓ
 Secció Primera. Disposicions general (art. 29 a 39).
 Secció Segona. Edificis de nova construcció 
  Subsecció primera. Edificis i establiments d'ús públic (art. 40 a 50).
  Subsecció segona. Edificis amb ús d'habitatge (art. 51 a 58).
  Subsecció tercera. Edificis d'ús privat diferent d'habitatge (art. 59 a 63).
Secció tercera. Edificis existents
  Subsecció primera. Edificis i establiments d'ús públic (art. 64 a 76).
  Subsecció segona. Edificis amb ús d'habitatge (art. 77 a 84).
  Subsecció tercera. Edificis amb privat diferent d'habitatge (art. 85 a 86).

CAPÍTOL 4: ACCESSIBILITAT ALS MITJANS DE TRANSPORT (art. 87 a 104).

CAPÍTOL 5: ACCESSIBLITAT ALS PRODUCTES (art. 105 a 116).

CAPÍTOL 6: ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS (art. 117 a 138).

CAPÍTOL 7: GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT (art. 139 a 158).  

CAPÍTOL 8; TARGETES D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT (art.159 179).

CAPÍTOL 9: CONSELL PER A LA PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT (art. 180 a 185).

CAPÍTOL 10: CONTROL, INSPECCIÓ I PROCEDIMENT SANCIONADOR (art. 186 a 191).    

CAPÍTOL 11: DISTINTI UDE QUALITAT EN ACCESSIBILITAT (art. 192 a 199).


ANNEXES
ANNEX 1a. Paràmetres de referència antropmètrics i d'interacció
ANNEX 2a. Normes d'accessibilitat al territori
ANNEX 3a. Classificació d'usos i activitats a les edificacions d'ús públic
ANNEX 3b. Condicions que han de complir els edificis de nova construcció
ANNEX 3c. Normes d'accessiblitat a l'edificació
    1.Itineraris
    2.Accesos
    3.Paviments
    4.Rampes
    5.Escales
    6.Ascensors
    7.Plataformes elevadores
    8.Escales mecàniques i rampes mecàniques.
    9.Protecció de desnivells
    10.Portes
    11.Superfícies envidriades
    12.Senyalització i informació
    13.Il·luminació.
    14.Zones de refugi en cas d'emergència.
    15.Serveis higiènics
    16.Vestidors i emprovadors.
    17.Places d'aparcament
    18.Places d'espectadors
    19.Allotjaments
    20.Piscines
    21.Habitatges
        21.1.Habitatge accessible
        21.2.Habitatge practicable

ANNEX 3d. Condicions que han de complir els edifics existents objecte d'intervenció
Secció A.Edificis i establiments d'ús públic.
Secció B.Zones comunes d'edificis amb ús d'habitatge.

ANNEX 3e. Condicions que han de complir els edificis existents amb caràcter general i terminis per assolir-les.

ANNEX 3f. Normes d'accessibilitat a l'edificació per a edificis existents.

ANNEX 4a. Normes d'accessiblitat als mitjans de transport.

ANNEX 4b. Condicions per a la utilització dels escúters de mobilitat en els transport públic.

ANNEX 5a. Normes d'accessibilitat als prodcutes.
Secció A. Productes d'ús públic
Secció B. Elements de la comunicació.

ANNEX 6a. Fitxa de les condicions d'accessiblitat dels establiments.

ANNEX 6b. Terminis per adequae els serveis existents a les condicions establertes.

ANNEX 8a. Targetes d'aparcament

ANNEX GLOSARI