2014/11/04

Publicada la nova Llei d'Accessibilitat

El 4 de novembre de 2014 s'ha publicat al DOGC la Llei 12/2014 d'accessibilitat

La llei s’estructura en vuit títols, vuit disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

- El títol I recull les disposicions generals, referides a l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i els conceptes generals, l’especificació dels quals resulta imprescindible per a garantir una interpretació adequada de la Llei i per a salvaguardar el principi de seguretat jurídica.

- El títol II fa referència a les competències de les administracions públiques en matèria d’accessibilitat, i atorga a l’Administració de la Generalitat la capacitat última per a emprendre les actuacions reglamentàries de control, de foment i de difusió necessàries per a aconseguir fer efectives unes condicions d’accessibilitat adequades, sens perjudici de les competències de l’Administració local.

- El títol III estableix els requisits i les condicions necessaris per a aconseguir un entorn global accessible.Aquest títol s’estructura en nou capítols, en funció dels diferents àmbits d’actuació: el territori, l’edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis, la comunicació, les activitats culturals, esportives i de lleure, el manteniment de l’accessibilitat i els plans d’accessibilitat.Cada un d’aquests capítols defineix els conceptes generals, determina les mesures que s’han d’aplicar, que afecten tant les noves actuacions com els entorns existents, per a aconseguir-ne l’adequació progressiva, i remet al desplegament normatiu per a la definició concreta de requeriments i paràmetres tècnics exigibles en cada situació. El darrer capítol regula l’elaboració, els continguts, el seguiment, l’execució i l’actualització dels plans d’accessibilitat, declarats obligatoris per la Llei 20/1991, que han de permetre que les administracions públiques diagnostiquin i identifiquin les actuacions necessàries per a assolir les condicions d’accessibilitat determinades per la nova legislació.

- El títol IV regula aspectes relatius a la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, com ara les persones beneficiàries, les competències de les administracions, les condicions d’ús i la definició d’ús fraudulent.

- El títol V estableix les mesures de foment, de gestió i d’intervenció administrativa, i determina els recursos peral finançament d’actuacions destinades a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de les barreres existents.Amb aquest mateix objectiu, es dota les administracions de procediments per a facilitar i impulsar l’execució d’actuacions de supressió de barreres existents en edificis d’habitatges en què resideixin persones amb discapacitat que ho requereixin, i es defineixen també les mesures per a facilitar l’autorització d’actuacions de supressió de barreres en edificis existents en els casos en què les úniques solucions possibles no s’ajusten a algun paràmetre urbanístic.
Finalment, aquest títol determina les accions de difusió que ha de dur a terme el departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat, regula les campanyes informatives i educatives i fomenta la inclusió del coneixement de l’accessibilitat en els plans d’estudis.

- El títol VI regula les mesures de control imprescindibles per a garantir l’aplicació correcta de la normativa d’accessibilitat, i fixa els procediments perquè es puguin acceptar solucions alternatives a les que estableix la norma en casos degudament justificats.

- El títol VII estableix el règim d’infraccions i sancions. Classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus, regula les sancions, determina les quanties mínima i màxima corresponents a les infraccions i estableix els criteris per a la graduació de les sancions, i també la possibilitat d’imposar-ne d’accessòries. També regula altres aspectes com els subjectes responsables, les persones interessades en el procediment, la instrucció, els òrgans competents per a incoar i resoldre els expedients, la publicitat de les resolucions sancionadores, la prescripció de les infraccions i les sancions, la destinació de les sancions i el deure de col·laboració.

- El títol VIII defineix el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat com a òrgan de participació externa i de consulta en què es troben representats els diversos sectors socials implicats en les actuacions en matèria d’accessibilitat, i n’estableix la composició i les funcions.

Per mitjà de les disposicions addicionals, la Llei estableix mesures i terminis per a garantir l’assoliment dels plans d’accessibilitat en un període de temps raonable; atribueix la funció inspectora en matèria d’accessibilitat a l’òrgan competent en aquesta matèria i al personal inspector en matèria de serveis socials; fa referència a la comunicació de dades personals; reconeix la vigència del règim sancionador de la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència, i regula la substitució del Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques, creat per la Llei 20/1991, del 25 de novembre, que és substituït pel Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat regulat pel títolVIII de la llei present.
Les disposicions transitòries regulen les condicions d’aplicació i adaptació de la normativa d’accessibilitat vigent mentre no s’aprovi la normativa de desplegament de la llei present.
La disposició derogatòria deroga expressament, entre altra normativa, la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
La disposició final primera modifica la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, per a adaptar el règim d’autorització administrativa dels serveis socials a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 
La modificació normativa manté el règim d’autorització, però també introdueix el règim de comunicació prèvia en determinats supòsits, que no resulta incompatible amb l’obligació de garantir el compliment dels requisits de qualitat que han de tenir els serveis socials.
Les restants disposicions finals contenen manaments explícits relatius al desenvolupament, l’aplicació i l’entrada en vigor de la Llei.

En definitiva, aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.