2014/09/01

Les cases unifamiliars també tindran que passar la Inspecció Tècnica d'Edificis


Segons el projecte de nou decret que regularà la inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)que es troba en exposició pública des del 7 d'agost, la inspecció també afectarà als habitatges unifamiliars, ja que fins ara no la tenien que passar. Els habitatges que tinguin vigents la cèdula d'habitabilitat no hauran de passar-la fins que aquesta caduqui.