2012/11/02

Nou Decret d'Habitabilitat 2012

El 2 de Novembre de 2012, s'ha publicat al DOGC el Decret 141/2012, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Algunes de les novetats són:
-Es fixen condicions específiques per a habitatges procedents d'un rehabilitació.
-El periode de vigència de la cèdula d'habitabilitat per a habitatges nous s'amplia fins a 25 anys. Les de segona ocupació o procedent de rehabilitació es manté en 15 anys.
-El nombre màxim d'ocupants de l'habitatge ja no es fixa en funció de la superfície útil total, sinó en funció de les mides de les habitacions de l'habitatge amb aquest criteri:
 1 persona x habitació igual o superior a 5 m2
 2 persones x habitació igual o superior a 8 m2
 3 persones x habitació igual o superior a 12 m2
 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai comú.
-La no adequació als requeriments urbanístics no serà causa de denegació de la cèdula d'habitabilitat.
-La dimensió mínima dels habitatges serà de 36 m2 útils.
-La dimensió mínima de la sala serà de 20 m2 i permetrà inscriure-hi un cercle de diàmetre 2.80 m.
-La dimensió mínima de les habitacions serà de 6 m2

Aquest Decret entra en vigor el 3 de Novembre de 2012.

Accés al Decret