2015/03/27

Subvencions per a rehabilitació d'edificis 2015

El dia 27 de març de 2015 s'ha publicat al DOGC la Resolució TES/559/2015, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'ús residencial per a l'any 2015, i se'n aproven les bases reguladores.
Aquest és el resum de les bases:

Dotació pressupostària: 6.000.000 € en tres terminis de 5.000.000 € fins al 30 de juny, 500.000 € de 1 de juliol a 30 de setembre i 500.000 € de 1 d'octubre a 13 de novembre de 2015.

Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona i Àrea Metropolitana.
Per a l'àrea metropolitana hi ha Ajuts del Consorci Metropolità de l'Habitatge

Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris únics d’edificis d’habitatges i altres entitats de dret públic propietàries dels immobles.

Requisits dels edificis:
- Antiguitat: edificis acabats abans de l’any 1981.
- Estat de les actuacions: sol·licituds d'obres inicades a partir de l'11 d'abril de 2013.
- Ús de l'edifici: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. No cumputa la superficie de planta baixa si aquesta és d'ús diferent al d'habitatge.

- 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

- Nombre d’ habitatges: En general l’edifici ha de tenir com a mínim 8 habitatges. No obstant, s'admenten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge, cumplint els següents requisits:
   a) Ajustos raonables d'accessibilitat i/o millora qualitat+sostenibilitat fets simultàneament a obres de conservacio.
   b) Ajustos raonables d'accessibilitat i/o millora qualitat+sostenibilitat i alhora hi viuen persones amb discapacitat    
   c) Obres en actuacions de conservació per danys estructurals greus.
- Disposar amb caràcter obligatori  i abans de demanar ajusts de l'informe d'Avaluació de l'Edifici (IAE), format per IITE (Informe Inspecció Tècnica Edifici) + CEE (Certificat d'Eficiència Energètica del Edifici) + Avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat.

Terminis per fer les obres:
S’han d'iniciar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció i presentar a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya el comunicat d’inici d’obres en un termini màxim d’un mes des del seu inici. 
El termini d’execució de les obres no pot excedir de 16 mesos des de la data d’inici de les mateixes segons el certificat acreditatiu del seu inici, excepcionalment es podrà prorrogar fins als 18 mesos en cas d’edificis que afectin 40 o més habitatges.

Obres subvencionables
- Obres per realitzar els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent. La llicència d’obres acredita els ajustos raonables.

- Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i instal·lacions qualificades com a deficiències greus en l’ITE.

- Obres de conservació relatives a les cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns qualificades con a greus amb l’ITE i que s’executin simultàniament amb les actuacions per la millora de la qualitat i sostenibilitat amb reducció demanda del 30%.

- Obres per la una reducció de la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin reducció demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30 % sobre la situació prèvia a les actuacions.

El pressupost d’execució material de l’empresa, els honoraris facultatius, els costos de diagnosis i estudis tècnics previs (ITE).

No són subvencionables els impostos (Impost sobre el valor afegit IVA- impost sobre construccions obres i serveis ICIO- etc,.), taxes (llicències municipals, Certificació energètica, etc.-) o tributs que afectin a les obres o als honoraris professionals.

Import de les subvencions
La quantia màxima de les subvencions serà del 35 % del cost subvencionable de l’actuació, excepte per la actuació per a la millora de l’accessibilitat que pot arribar fins el 50 %, amb un topall per edifici que no pot superar l’import que resulti de multiplicar 11.000 € per cada habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Càlcul de l'import de la subvenció
Aquest càlcul es fa multiplicant l'import que s'indica a continuació pel nombre d'habitatges de l'immoble i per cada 100 m2 de superficie de locals de l'edifici que consten a l'escriptura de divisió horitzontal o, en el seu defecte, al Registre de la Propietat o al Cadastre
2.000 € per actuacions de conservació
3.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat
4.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat + millora de l'accessibilitat
2.000 € per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat quan es compleixin les condicions de la base 5.2 i 5.000 € si a més es redueix en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici.
4.000 € per a les actuacions de millora d'accessibilitat 

-Manual Agencia de l'Habitatge de Catalunya
-Sol·licitar Ajuts