2011/05/05

Divisio Horitzontal d'Edifici a Vilanova i la Geltrú

Moltes vegades ens trobem edificis, com és el cas, que estan formats per 2 o més habitatges, però que a l'escriptura no està dividit en varies entitats.


Això suposa un problema quan es vol vendre un d'aquests habitatges, ja que si no està dividit a l'escriptura (divisió horitzontal) no es podrà fer la corresponent escriptura i posterior inscripció al Registre de la Propietat.


Per poder fer aquesta divisió horitzontal, caldrà fer un projecte i demanar la corresponent llicència a l'Ajuntament.


En cas de tractar-se d'un solar i necessitar dividir-ho per edificar caldrà fer un projecte de segregació.