2013/06/17

Certificació energètica d'edificis

En que consisteix?
- Classificar un edifici en base al criteri energètic
- Mostrar la informació d'una manera entenedora --> Lletres A - G

Objectiu principal
- Informar al comprador o arrendatari
- Fomentar la construcció d'edificis més eficients
- Impulsar la rehabilitació del parc d'edificis existents

Àmbit d'aplicació i terminis
- Tots els edificis construïts des de 2007 
- Edificis o part d'edificis existents de venda o lloguer a partir de 1 de juny
  de 2013  (inclou tant habitatges com locals)
- Edificis públics de més de 500 m2 a partir de 1 de juny de 2013
- Edificis públics entre 250 i 500 m2 a partir de 9 de juliol de 2015
- Edificis públics de lloguer de més de 250 m2 a partir de 31 de desembre
  de 2015


Etiqueta d'eficiciència energètica


Queden exclosos
- Edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos a l'any i amb un
  consum previst d'energia   inferior al 25% del consum anual
- Edificis que es comprin per a reformes importants i per enderrocar
- Edificis o unitats d'edificis aïllats inferiors a 50 m2 de superfície útil
- Construccions provisionals (termini d'utilització inferior a 2 anys)
- Edificis industrials, de defensa i agrícoles, o la part destinada a
  tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials
- Edificis i monuments protegits oficialment o pel seu valor arquitectònic
   o històric
- Edificis o parts d'edificis utilitzats com a llocs de culte
- Pàrquing i trasters (sempre que no formin part d'habitatges)


Procediment
- Qualificació: procediment tècnic de càlcul per determinar el
  comportament energètic de l'edifici o part de l'edifici i les possibles
  millores energètiques mitjançant les eines reconegudes pel Ministeri
  d'Industria, Energia i Turisme, realitzat per Aparellador , Arquitecte 
   Tècnic, Arquitecte o  Enginyer
- Certificació: és el tràmit administratiu pel qual es valida el certificat i 
   s'incriu al Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis de
   Catalunya
- Etiqueta d'Edficiència Energètica: revisada i validada la
  documentació l'ICAEN envia l'etiqueta d'eficiència energètica amb una
   validesa de 10 anys